ВИТЯГ ЗІ СТАТУТУ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«НАРОДНА РАДА ОБУХОВА»

 

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАРОДНА РАДА ОБУХОВА» (далі - Організація) є добровільним громадським об’єднанням, що об’єднує фізичних осіб на основі спільних інтересів своїх членів для реалізації мети та напрямів діяльності, передбачених цим Статутом.

Громадська організація утворена рішенням Установчих зборів засновників від 05 жовтня 2015 року № 1.

Організація є неприбутковою, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

 

  1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування:

українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАРОДНА РАДА ОБУХОВА».

2.1.2. Скорочене найменування:

українською мовою – ГО «НАРОДНА РАДА ОБУХОВА».

2.2. Організація здійснює свою діяльність на принципах: добровільності, рівності перед законом, самоврядності, вільного вибору території діяльності, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності. Організація вільна у виборі напрямів своєї діяльності.

2.3. Організація співпрацює з державними та громадськими об’єднаннями, установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування, для реалізації мети і напрямів діяльності, передбачених цим Статутом.

2.4. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про громадські об’єднання», має рахунки у банківських установах, відокремлене майно, самостійний баланс, бланки, печатки, штампи, емблему та власну символіку, зразки яких затверджує Правління Організації. Символіка реєструється у встановленому законодавством порядку.

2.5. Організація створюється на невизначений строк.

2.6. Організація має статус громадської організації, яка здійснює свою діяльність на території міста Обухова, сіл Таценки та Ленди Київської області.

 

  1. МЕТА, НАПРЯМИ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1.  Основною метою Організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, творчих, вікових, національно-культурних, духовних, спортивних, екологічних та інших інтересів членів Організації.

3.2. Основними напрямами діяльності є:

- сприяння захисту прав та інтересів членів Організації, фізичних та юридичних осіб, інших громадських об’єднань, зокрема, але не виключено, шляхом їх представництва в органах державної влади, місцевого самоврядування, перед підприємствами, установами організаціями, шляхом надання інформаційної, фінансової, організаційної, юридичної та методичної допомоги;

- участь у розробці та впровадженні місцевих програм органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

- вивчення та узагальнення вітчизняного та закордонного досвіду регіонального розвитку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- представництво та захист своїх законних інтересів, інтересів членів Організації та громадян України у державних органах, перед підприємствами, установами та організаціями;

- організація та проведення конкурсів, освітніх, культурних, спортивних та інших змагань;

- започаткування вручення премій, нагород;

- організація і проведення науково-практичних і навчальних семінарів, засідань, з’їздів за участю спеціалістів у різних галузях культури, науки та мистецтва;

- створення механізму обміну інформацією, досвідом та спілкування між громадськими організаціями;

- ідейна, організаційна та матеріальна підтримка громадян, їх об’єднань та допомога в створенні об’єднань;

- сприяння створенню умов для відкритого спілкування та обміну досвідом між громадянами з питань культури та спорту, науки, екології, соціального забезпечення, економіки, політики, інформаційних технологій та інших;

- сприяння покращенню стану захисту прав і свобод громадян, рівня поінформованості громадськості щодо програм, тенденцій, проблем та перспектив суспільно-політичного розвитку;

- сприяння в наданні та надання безоплатної допомоги особам, чиї права були порушені;

- сприяння розвитку дитячого, молодіжного, культурно-пізнавального, спортивного, релігійного, екологічного видів туризму, туризму для інвалідів, осіб похилого віку та іншим видам туризму;

- сприяння відродженню та поширенню народних традицій та ремесел;

- створення умов для всебічної реалізації членами Організації своїх інтересів, здібностей, прав та свобод;

- підтримка і захист молоді, сім’ї та дитини, ветеранів, інвалідів, а також інших соціально незахищених верств населення;

- сприяння в розробці та реалізації будівельних, реставраційних, ремонтних проектів культурного, наукового, духовного та інших напрямків;

- участь у процесі прийняття рішень органами місцевого самоврядування і доступу до правосуддя з питань, що стосуються захисту прав і свобод громадян України;

- сприяння в реалізації конституційних прав шляхом внесення до органів державної влади, місцевого самоврядування, пропозицій щодо поліпшення їх діяльності, викривання недоліків в роботі, оскарження дій посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування;

- сприяння в забезпеченні можливостей своїх членів впливати на поліпшення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

- приймання участі в розробці, фінансуванні, реалізації і координації проектів і програм, що відповідають інтересам Організації, її членів, з органами влади, управління та державними установами;

- взаємодія з органами влади, місцевого самоврядування з питань надання соціальної, матеріальної, психологічної, юридичної, інформаційної допомоги, отриманні земельних ділянок та будівництва житла для військовослужбовців та учасників територіальних батальйонів та вимушено переміщених осіб із тимчасово окупованих (зони АТО) та анексованих територій України;

- взаємодія з органами влади, фізичними та юридичними особами, громадськими, релігійними організаціями, благодійними фондами для надання волонтерської допомоги сім’ям військовослужбовців та учасників добровольчих територіальних батальйонів;

- організація збору коштів, продовольства та іншої гуманітарної допомоги для військовослужбовців та добровольчих батальйонів, мирних громадян, що перебувають в зоні проведення АТО (антитерористичної операції), вимушено переміщених осіб, сім’ям військовослужбовців та учасників добровольчих територіальних батальйонів, особам які перебувають на тимчасово окупованих територіях, та анексованих територіях України;

- сприяння членам Організації у їх суспільно-активному житті, шляхом залучення бажаючих до соціально-корисної праці, громадської діяльності тощо;

- організація та проведення з’їздів, з метою висвітлення проведеної роботи та ініціювання розгляду актуальних питань, проблем міста, громадян;

- надання правової допомоги внутрішньо переміщеним особам, сім’ям військовослужбовців та учасників добровольчих територіальних батальйонів за їх зверненням;

- сприяння виданню бюлетенів, аналітичних збірників, брошур, листівок, книг, методичних посібників;

- сприяння розвитку видавничої справи, допомога і співпраця із засобами масової інформації, виданнями, інформаційними агентствами та аналітичними центрами, для реалізації статутної мети;

- організація видавничої діяльності для здійснення статутних цілей, а також сприяння виданню та розповсюдженню друкованої продукції з питань, пов’язаними з метою (цілями) Організації;

- сприяння захисту професійних, творчих, наукових, правових, соціальних, економічних та інших інтересів населення; 

- підвищення рівня правової культури українського населення, розбудова громадянського суспільства;

-  правова допомога населенню: надання консультацій і роз’яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок відповідно до діючого законодавства; складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;

- співпраця з державними та недержавними установами та організаціями з метою вирішення соціальних проблем;

- сприяння захисту прав окремих соціальних груп територіальної громади;

- підвищення рівня доступу до публічної інформації.

3.3. Для досягнення поставленої мети та виконання передбачених у Статуті завдань Організація має право:

3.3.1. набувати майнові і немайнові права;

3.3.2. виступати учасником цивільно-правових відносин;

3.3.3. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у судах, державних, громадських органах та органах місцевого самоврядування;

3.3.4. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

3.3.5. здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством;

3.3.6. засновувати чи вступати на добровільних засадах у спілки, асоціації, створювати блоки та коаліції, укладати угоди про співробітництво та взаємодопомогу;

3.3.7. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації;

3.3.8. залучати добровільні внески та пожертвування фізичних і юридичних осіб у вигляді грошових надходжень, інших матеріальних цінностей для здійснення статутної діяльності;

3.3.9. сприяти поліпшенню матеріального стану вимушено переміщених осіб, в тому числі, членів Організації, та членів сімей військовослужбовців та учасників добровольчих територіальних батальйонів. Для цього за рішенням Правління Організації при фінансовій можливості надавати матеріальну допомогу на оздоровлення, лікування, освіту, придбання чи будівництво житла;

3.3.10. співпрацювати з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

3.3.11. купувати, отримувати у володіння та користування матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно), нематеріальні активи (у тому числі об’єкти інтелектуальної власності) та здійснювати інші операції для забезпечення своєї статутної діяльності у відповідності до чинного законодавства, за участю фізичних та юридичних осіб, створених згідно з законодавством України;

3.3.12. одержувати від органів державної влади та місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації статутної мети;

3.3.13. вносити пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, що виникають при здійсненні статутних завдань громадської організації;

3.3.14. поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати ідеї, мету та завдання громадської організації;

3.3.15. взаємодіяти з установами, підприємствами та організаціями будь-якої форми власності;

3.3.16. організовувати та проводити з’їзди, з метою висвітлення проведеної роботи та ініціювання розгляду актуальних питань, проблем територіальної громади, міста, громадян;

3.3.17. брати участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, не заборонений законом;

3.3.18. популяризувати свою назву, свою символіку та іншу атрибутику, розповсюджувати інформацію про діяльність та позицію Організації, пропагувати мету, принципи та завдання Організації, в тому числі через засоби масової інформації;

3.3.19. надавати соціально-правову допомогу, підтримку членам Організації у регулюванні та вирішенні трудових та інших побутових питань;

3.3.20. користуватися іншими правами,що не заборонені законодавством України, для здійснення статутних цілей і завдань.

 

  1. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ´ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ

4.1. Членство в Організації є добровільним. Кількість членів Організації є необмеженою.

Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом у Реєстрі членів Організації.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років.

4.3. Повноваження засновників Організації закінчуються після прийняття рішення про її реєстрацію в установленому законом порядку. З моменту реєстрації Організації Засновники Організації стають членами, на яких  поширюються  права та обов’язки зазначені в Статуті.

4.4. Прийом до членів Організації здійснюється Правлінням Організації на підставі особистої письмової заяви, у порядку передбаченому Статутом та Положенням про членство в Організації (надалі – Положення про членство), якщо таке Положення затверджено Загальними зборами.

4.5. Правління Організації розглядає заяву та приймає рішення про прийняття особи в члени Організації, про що вноситься  відповідний запис у Реєстр членів Організації протягом 1 (одного) місяця після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати Статут, а також дає  згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства, якщо інше не передбачено Статутом та Положенням про членство. Правління Організації може відмовити у прийнятті особи в члени Організації.

 

 

Цитата

«Поки ти один, ти нічого не можеш змінити. Коли громада об’єднується, вона перетворюється на силу, яку неможливо перемогти» –
© Ігор Лавренюк.
 
 

Круиз на катамаране в Таиланде Онлайн бронирование отелей по всему миру Отдых на Лазурном берегу Туры в Париж Экскурсии по Парижу Онлайн бронирование отелей по всему миру Горнолыжные туры в Альпы Продаж живина, сальцій, комбікорм